Innowacyjna „Jedynka” z Koźmina Wielkopolskiego! [ZDJĘCIA]

Redakcja
arch. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim
Udostępnij:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim zrealizowała w latach 2018-2021 aż 22 programy i projekty, dzięki którym uzyskała dodatkowe środku finansowe, które przyczyniły się do wzbogacenia infrastruktury szkoły.

„Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa”

Szkoła pozyskała 15 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 3 tys. zł z budżetu gminy na zakup ok. 1 tys. woluminów do biblioteki szkolnej, co na pewno ułatwi edukację szkolną.

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) program rządowy

Tradycyjna szkoła idzie z duchem czasu i przystąpiła w ostatnim czasie do projektu szybkiego i bezpiecznego internetu.

Projekt E-twinning „Teen talk”

Szkoła wzięły udział w projekcie realizowanym za pomocą „eTwinning”, czyli platformy promującej współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Projekt jest realizowany w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim u nastolatków (14-17 lat).

„Przetestuj Rynek Pracy”

Jest to projekt unijny realizowany przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem projektu było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom Instytutu Psychologii poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.

„Aktywna tablica”

Jest to program rządowy. Zostały zamontowane dwa nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne w pracowni komputerowej i fizyczno-chemicznej, które pozyskano z programu rządowego „Aktywna tablica” (17,5 tys. zł w tym 3,5 tys. zł wkład własny z budżetu gminy). Program został wsparty przez Radę Rodziców.

Program oświatowej subwencji ogólnej MEN

Dofinansowano również wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (10 tys. zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno-chemicznej. Program został wsparty przez Radę Rodziców.

„Mądrzy cyfrowi”

Jest to ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt powstał przy realizacji Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Google.org. W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii, potrzebne są wszystkim pewne drogowskazy czyli wartości, którymi należy się kierować.

„100 lekcji o Atomie”

To z kolei projekt Ministerstwa Energii. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, w ramach których poznali wady i zalety znanych technologii wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych.

„Szkolny Klub Sportowy 2019”

Kolejny program pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo przyznało środki na prowadzenie zajęć dla dzieci piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szachy oraz gry i zabawy ruchowe. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania i fizycznego w danej szkole.

Projekt Bezpieczna Jedynka

W szkole na schodach umieszczono zasady bezpieczeństwa, a w łączniku znajdują się numery alarmowe, aby dzieciom łatwiej było jej zapamiętać i zadzwonić po pomoc, kiedy będą jej potrzebować. Powstał też Klub Młodego Ratownika. Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach, które prowadzą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim. Ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Wychowanie przez czytanie

Celem tego projektu jest wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości oraz wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Równoważnym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego drogowskazu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.

„I’m proud to be Polish”

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „I’m proud to be Polish” (Jestem dumny, że jestem Polakiem), który polega na wysłaniu 100 kartek pocztowych do szkół, które zadeklarowały swój udział. Kartki musiały być udekorowane w motywy niepodległościowe, prezentować miejscowość, z której zostały wysłane i co najważniejsze mieć napisane krótkie pozdrowienia w j. angielskim.

EU Code Week 2020

Szkoła wzięła także udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – EU Code Week 2020. Nauka kodowania pomaga uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększa ich szanse na odniesienie sukcesu w przyszłości.

Uniwersytet Dzieci

Misją Uniwersytetu Dzieci w Klasie jest rozbudzanie ciekawości dzieci! Podczas realizacji projektu klasa mogła wziąć udział w Wykładzie Uniwersytetu Dzieci, a nauczyciel został zaproszony na konferencję “Inspiruję do nauki i rozwoju”.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem tego projektu są bezpłatne zajęcia informatyczne, które pozwoliły rozpocząć dzieciom przygodę z kodowaniem.

„Cyfrowa Szkoła [email protected] 2020"

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła [email protected] 2020”. W dniu 04 lutego 2021r. placówka wzbogaciła się o kolejny sprzęt komputerowy: 25 tabletów i laptop. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4 tys. 940 nauczycieli i 11 tys. 680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Korzyści dla szkoły

Dzięki udziałowi w projektach zbudowano zbudowano sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu. Wyposażono pracownie przedmiotowe w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK Stworzono aplikacje cyfrowe umożliwiające kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu. Umożliwiono wykorzystanie systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli. Stworzono Portal dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły. Włączono szkołę w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych

W ostatnich latach systematycznie i sukcesywnie rozwijamy komputeryzację szkoły. W 2018r. zamontowano 2 nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne, pozyskane z rządowego programu „Aktywna tablica, a w latach 2018-2019 otrzymano komputery od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w 2020r. dwukrotnie aplikowano do programów rządowych: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, pozyskując 16 laptopów do nauki zdalnej. W szkole działa światłowód i internet szerokopasmowy, przyłączony w 2020r., w ramach projektów: Cyfrowej Szkoły i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ponadto w szkole zainstalowano dziennik elektroniczny Librus w 2019r. i platformę MS Teams do zdalnej edukacji w 2020r.

Pozyskany sprzęt pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, Multimedialnego Centrum Bibliotecznego z salą do prowadzenia zajęć językowych oraz „zdalnej pracowni komputerowej” z miejscem do ładowania sprzętu. Każda izba lekcyjna jest wyposażona w komputer z dostępem do internetu i projektor lub tablicę multimedialną. Od banków: PKO BP i Santander pozyskano biurka, szafy i krzesła, wyposażając izby lekcyjne i sale komputerowe.

Rozwój komputeryzacji szkoły był możliwy dzięki wsparciu: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Samorządów Województwa Wielkopolskiego i Gminy Koźmin Wielkopolski, Rady Rodziców i lokalnych przedsiębiorców.

Program oświatowej subwencji ogólnej MEN

Zakupiono także wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych.

„Aktywna tablica”

W ramach programu rządowego uzyskano wsparcie finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 „Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.2"

Zakupiono również nowości wydawnicze oraz elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

„Poznaj Polskę”

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki – wsparcie finansowe w roku 2021 na realizację zadania – wycieczki krajoznawczej.

Program "Laboratoria Przyszłości"

Inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem akcji jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

E-lider

Celem głównym ogólnopolskiego projektu “Młody e-lider” jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e-liderami. E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego - również z turystyki i logistyki.

„Cyfrowa Szkoła [email protected] 2020"

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Łączna suma pozyskanych środków z programów i projektów w 2021r. to ponad 200 tys. zł

- Innowacyjne projekty i programy w naszej placówce to efekt pracy wielu pracowników szkoły przy wsparciu Gminy Koźmin Wielkopolski i Rady Rodziców. Systematycznie unowocześniamy i wzbogacamy bazę dydaktyczną. Sam fakt i udział w kilkudziesięciu projektach w ostatnich 4 latach to dowód na to, że staramy się nadążyć nad zmianami i stworzyć warunki do nowoczesnej edukacji naszym uczniom. Za wkład i pracę bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom, którzy poświęcają swój czas, mają wiele chęci i pasji, aby tworzyć nowoczesną szkołę o 150-letniej tradycji - poinformował nas Jacek Zawodny, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Bitwa Warszawska 1920. Polacy chcieli być wolnym narodem

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie