Dyrektor Krzysztof Kurowski żegna się ze szpitalem. Był to dla niego czas intensywnej pracy

Marcin Szyndrowski
Marcin Szyndrowski
Marcin Szyndrowski
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłosił już konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Własnie pracę kończy aktualny jeszcze dyrektor Krzysztof Kurowski. Jak ocenia swoją pracę?

Jak informuje dyrektor Kurowski w specjalnym oświadczeniu na stronie SPZOZ Krotoszyn jego praca przez okres czterech lat i trzech miesięcy ocenia jako okres niezwykle intensywnej pracy, ale również czas realizacji wielu pozytywnych projektów, które przyczyniły się do ułatwiania pracy personelowi, jak i do polepszenia jakości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów leczonych w naszym Szpitalu.

RADYKALNE ZMIANY

Krzysztof Kurowski powraca do roku 2016. Był on okresem przełomowym nie tylko dla działalności krotoszyńskiego Szpitala, ale również dla niego osobiście. - 1 kwietnia 2016 roku zostałem powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego krotoszyńskiego Szpitala i rozpocząłem radykalne zmiany w funkcjonowaniu tej placówki w celu poprawy jej sytuacji finansowej oraz zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego wymaganych usług medycznych na wysokim poziomie - zaczyna Krzysztof Kurowski.

Pierwsze miesiące nie były miesiącami łatwymi. Przeprowadzona w 2015 roku przez ekspertów w zakresie zarządzania służbą zdrowia analiza działalności krotoszyńskiego Szpitala wskazała, że SPZOZ w Krotoszynie jest na krawędzi upadłości z powodu kumulacji wielomilionowych strat finansowych. W 2015 roku łączna wysokość zadłużenia zbliżyła się do 14 mln zł. Dodatkowo Szpital obciążony był zadłużeniem w parabankach oraz umowami z wierzycielami na bardzo niekorzystnych warunkach. - Przy pomocy organu tworzącego szpital, czyli Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, zatrudnionych ekspertów i zaangażowanie całej załogi, opracowałem program restrukturyzacji, którego celem strategicznym była poprawa kondycji finansowej placówki oraz przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Szpitala. Zaplanowane działania doprowadziły do stabilizacji finansowej, zapewniły płynność finansową oraz poprawiły organizację i jakość usług. Ważnym uzupełnieniem programu restrukturyzacji był wykonany plan finansowy na 2016 rok, który radykalnie zmniejszył straty z poziomu 4,1 mln zł do poziomu 124 tys. zł w okresie jedynie 9 miesięcy. Tak dynamiczne zmniejszenie straty nastąpiło głównie poprzez szybkie zdyscyplinowanie kosztów rodzajowych takich jak: likwidacja zbędnych nadgodzin, reorganizacja zatrudnienia oraz poprawa wyniku strony przychodowej szpitala poprzez odzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich utraconych wcześniej zakresach dotyczących hospitalizacji - dodaje dyrektor.

ZAMIERZONE EFEKTY OSIĄGNIĘTO

Jak dodaje dyrektor, w tamtym czasie założenia te wydawały się zupełnie nierealne. - Dziś mogę powiedzieć, że udało się i wdrożony Plan restrukturyzacji przyniósł zamierzone efekty. Sukcesem zakończyła się z dużą determinacją prowadzona przeze mnie polityka wobec NFZ, w efekcie której przychód Szpitala w 2016 roku był większy o ok. 3.200 tys. zł, w porównaniu do roku 2015. W ekspresowym tempie udało się uzyskać w Banku Gospodarstwa Krajowego poręczony przez Powiat Krotoszyński korzystny kredyt w wysokości 5 mln zł, który pozwolił na uporanie się z obciążającymi i bardzo niekorzystnymi pożyczkami w parabanku oraz na spłatę najpilniejszych zobowiązań Szpitala, w efekcie czego w szybkim czasie okres przeterminowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ skróceniu z ok. 200 do 70 dni kalendarzowych. Odzyskaliśmy bieżącą płynność finansową Szpitala i opanowaliśmy groźbę windykacji ogromnego zadłużenia - informuje Krzysztof Kurowski.

Co istotne, szpital nie mając już balastu ciążących na nim niekorzystnych zobowiązań w parabankach, od początku restrukturyzacji nie zwiększa swojego zadłużenia, a planowany zysk z 2020 roku będzie można przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, celem odtworzenia majątku trwałego.

SYTUACJA LEPSZA TEŻ DLA PRACOWNIKÓW

Pierwszy raz od wielu lat SPZOZ podjął działania poprawiające warunki bytowe pracowników. W 2016 roku wypłacono pracownikom nagrody uznaniowe, ze zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z poziomu 25% do poziomu 33,5%. Poczyniono także starania w celu zwiększenia uposażenia pracowników zarabiających najmniej. - Do dnia dzisiejszego utrzymujemy podwyższony poziom odpisu na ZFŚS, wypłacamy wyższe niż obowiązek ustawowy wynagrodzenia dla naszych pielęgniarek, a w 2019 roku 273 pracownikom pominiętym w zarządzeniu ministra zdrowia wypłacaliśmy dodatki kompensacyjne - dodaje Kurowski.

SZPITAL NA PLUS

Pierwsze 9 miesięcy restrukturyzacji zaowocowało osiągnięciem na koniec 2016 roku zysku w wysokości 1 mln 691 tys. zł. Pomimo, że w pierwszym kwartale 2016 roku straty wynosiły ponad 1 mln zł. Krotoszyński szpital w 2017 roku wkroczył z ustabilizowaną sytuacją finansową, z zamiarem kontynuowania podjętych dalszych działań restrukturyzacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu świadczonych usług medycznych. Również 2017 rok i dalsze lata został zamknięty wyjątkowo dodatnim wynikiem finansowym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

- Cztery lata i trzy miesiące mojej kadencji zamykam skumulowanym wynikiem plus 960.841 zł zysku. Dla porównania cztery lata i trzy miesiące poprzedzające objęcie przeze mnie funkcji dyrektora naczelnego zamknął się wynikiem minus 11.156.027 zł. Łatwo więc można policzyć, że kondycja finansowa Szpitala w okresie 2016-2020 okazała się lepsza od tej z lat 2012-2016 o ponad 12 mln zł - informuje dyrektor.

Uzyskanie takiego wyniku finansowego, Krzysztof Kurowski uważa za sukces. - Jest to mój sukces osobisty, jak i najbliższych moich współpracowników na czele z zastępcami dyrektora, ordynatorami poszczególnych oddziałów, główną księgową, kierownikami działów: rozliczeń świadczeń medycznych, gospodarczego, technicznego oraz bardzo wielu osób, których trudno byłoby mi tutaj wszystkich wymienić. Przez cały czas pełnienia funkcji dyrektora Szpitala miałem na uwadze jego rozwój. Realizując założenia planu restrukturyzacji szpitala - dodaje Kurowski.

WIELE WAŻNYCH INWESTYCJI

Okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku, SPZOZ w Krotoszynie podejmował liczne inwestycje wynikające z programu alokacji usług medycznych oraz pozyskiwania dotacji i zakupu sprzętu na co wydatkowano środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych w łącznej kwocie aż 10.418.597,83 zł!

Na kwotę tę składają się środki finansowe otrzymane z: Powiatu Krotoszyńskiego: 4.325.889,15 zł; Fundacji "Szpital Powiatowy w Krotoszynie": 588.816,72 zł; Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (dofinansowanie unijne): 3.302.589,69 zł; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dofinansowanie unijne): 1.057.169,90 zł; kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego: 754.237,85 zł; Ministerstwa Zdrowia: 389.894,52 zł. Pieniądze uzyskane w ramach zewnętrznego dofinansowania, wraz z wkładem własnym SPZOZ w Krotoszynie, w łącznej kwocie ponad 3,1 mln zł, pozwoliły na realizację wielu przedsięwzięć.

Do najważniejszych można zaliczyć: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej rozbudowy szpitala w Krotoszynie; zabudowa tarasu budynku C oraz adaptacja pomieszczeń w budynku A Szpitala przy ul. Mickiewicza 21 pod potrzeby Pododdziału Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Oddziału Chirurgicznego w Krotoszynie; adaptacja pomieszczeń przychodni budynków A i B w Krotoszynie - na potrzeby poradni specjalistycznych i rehabilitacji (ZLU); adaptacja pomieszczeń Szpitala przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie na potrzeby Laboratorium Centralnego; przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie
na filię Laboratorium Centralnego z Punktem Pobrań materiałów do badań; zakup i montaż windy łóżkowej w budynku SPZOZ w Koźminie Wlkp.; dostosowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu Szpitala w Koźminie Wlkp. do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego; adaptacja pomieszczeń przychodni budynku A przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie, na potrzeby Pracowni Mammograficznej; adaptacja części poddasza pod potrzeby utworzenia pomieszczenia socjalnego dla Oddziału Rehabilitacyjnego w Koźminie Wlkp.; dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Zakładu Opieki Paliatywnej przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie; modernizacja kanalizacji zewnętrznej Szpitala w Koźminie Wlkp. przy ul. Stęszewskiego 9-10; utworzenie węzłów sanitarnych w Poradni Położniczo-Ginekologicznej w budynku przychodni A przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie; reorganizacja ciągu komunikacyjnego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie; adaptacja pomieszczeń warsztatu w Koźminie Wlkp. na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Koźminie Wlkp.; przeniesienie sali ćwiczeń w budynku Szpitala w Koźminie Wlkp.; doposażenie Szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny.

TRUDNY ROK 2020 I PANDEMIA COVID-19

Rok 2020 przyniósł kolejne bardzo trudne wyzwania. Zderzenie się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zamknięcie w pierwszych dniach kwietnia kilku oddziałów szpitalnych i powrót po kilku tygodniach do pełnej działalności leczniczej to kolejny dowód umiejętności kierowania zespołem medycznym w warunkach kryzysu i nadzwyczajnych okoliczności. - Jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom SPZOZ w Krotoszynie, którzy w tamtym czasie stanęli na wysokości zadania i walczyli o zdrowie oraz życie pacjentów. Dziękuję także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc rzeczową czy finansową na rzecz szpitala. Wasza pomoc miała dla nas nie tylko wymiar realnego wsparcia, ale przede wszystkim ogromne znaczenie mentalne i psychiczne, które pokazywało, że w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy nie zostaliśmy sami. Dziękuję! - mówi Krzysztof Kurowski.

Jak dodaje, pozostawia krotoszyński szpital w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Pierwsze półrocze zamknięte jest zyskiem. - Pod względem organizacyjnym funkcjonują wszystkie oddziały i jednostki SPZOZ-u działając w ostrym reżimie epidemiologicznym. Pozostawiając szpital w dobrej kondycji, dziękuję Państwu za współpracę i powierzone mi zaufanie. Chciałbym w sposób szczególny podziękować całemu zespołowi SPZOZ w Krotoszynie - nie pomijając absolutnie nikogo kto pracuje w Szpitalu - za współpracę. Bez zaangażowania personelu nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego - dodaje.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Koronawirus w Polsce i na świecie. We wtorek 680 nowych zaka...

Tomaszu, tylko nie mów nic nikomu! Wywiad z ofiarą molestowa...

Krotoszyńskie muzeum i galeria Refektarz już otwarte. Wpadli...

SPORT: LKS Ceramik Krotoszyn ma już 50 lat. Poznajcie bogatą...

Eksploracja dawnego zakładu Bakutil w Baszkowie. Zobaczcie n...

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3