W Rozdrażewie wysokość opłat za ścieki bez zmian! W Rozdrażewie wysokość opłat za ścieki bez zmian!

(© Archiwum NM)

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził zaproponowane przez gminę Rozdrażew stawki za odprowadzanie ścieków. Gospodarstwa domowe zapłacą 4,86 zł za 1 m sześc. ścieków, a pozostali odbiorcy – 5,06 zł za 1 m sześc. Opłata abonamentowa wyniesie 2,16 zł/mc.

Wprowadzenie nowej stawki opłat za ścieki (komunalne i przemysłowe) związane jest z wejściem w życie ustawy Prawo wodne, która powołała do życia nową instytucję państwową – Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie. Instytucja ta przejęła m.in. uprawnienia rad gmin do uchwalania stawek za wody i ścieki dla wszystkich gmin w Polsce.
Zbiorowym odprowadzaniem ścieków zajmuje się sama Gmina Rozdrażew, która już 18 kwietnia wysłała Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew w okresie najbliższych 3 lat.
Odpowiedź z Wód Polskich przyszła 22 maja. Okazało się, że dotychczas obowiązujące w gminie stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie ulegną zmianie.
Tak więc obowiązujące obecnie stawki wynoszą odpowiednio: dla gospodarstw domowych – 4,86 zł brutto za 1 m sześc. ścieków; dla pozostałych podmiotów, w tym dla przedsiębiorstw – 5,06 zł brutto za 1 m sześc. ścieków.
Dużą zmianą jest za to wprowadzenie opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, która przez najbliższy rok naliczana będzie w wysokości 2,16 zł brutto miesięcznie, a w kolejnych latach 3,24 zł brutto miesięcznie na odbiorcę.
Nowa taryfa uprawomocni się w połowie czerwca, po ogłoszeniu jej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od tego momentu nowa taryfa zacznie w gminie Rozdrażew obowiązywać.
Funkcję przedsiębiorstwa kanalizacyjnego w gminie Rozdrażew pełni Urząd gminy, w przeciwieństwie do innych krotoszyńskich gmin, które zrzeszają się w spółki lub zadanie prowadzenia gospodarki ściekowej zlecają własnym spółkom lub zakładom usług komunalnych.
W gminie Rozdrażew funkcjonuje oddana do użytku w 1999 roku oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami o łącznej długości 34,25 km.
W związku z licznymi awariami sieci kanalizacyjnej gmina Rozdrażew wprowadziła opłatę abonamentową, która ma zapewnić utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w pełnej gotowości. Abonament będzie obowiązywał do 2011 roku.

+++


Ekologia