KROTOSZYN: Setna rocznica pierwszej zbiórki krotoszyńskich harcerzy w mieście już za nami [ZDJĘCIA]

W piątek, 7 grudnia odbyła się uroczystość 100-lecia Hufca ZHP Krotoszyn. Zdjęcia dzięki uprzejmości Andrzeja Chmielarza

Uroczysty apel odbył się przy przedszkolu "Bajka" o godz. 18.00, później organizatorzy zaprosili do kina "Przedwiośnie" na uroczystą galę. Nie brakowało wspomnień i dobrej zabawy.

Krotoszyński hufiec ma bogatą historię. Warto ją przypomnieć.

Kiedy dogasały pożogi I wojny światowej w Krotoszynie, tak jak w całej Polsce narastały nastroje niepodległościowe. Prowadzono działania organizacyjne pozwalające na przejęcie władzy od zaborców. W działania o charakterze niepodległościowym włączyły się miejscowe organizacje młodzieżowe a w tym Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. To właśnie lokalne koło tej organizacji zainicjowało organizację w Krotoszynie drużyny skautowej. W kwietniu 1918 roku do miasta przybył na zaproszenie „Sokoła” instruktor Głównej Kwatery Skautów
dh Henryk Śniegocki. Zaprezentował lokalnym działaczom metodę skautową oraz zasady pracy w konspiracji.

7 grudnia 1918 roku w sali ówczesnego „Bazaru” zebrało się 52 chłopców, którzy zdecydowali się utworzyć drużynę harcerską wybierając na drużynowego dh – a Wacława Groszkiewicza. Na następną zbiórkę przyszło już 85 chłopców, a 12 grudnia drużyna liczyła już ponad stu członków. Drużyna przyjęła za swojego patrona Księcia Józefa Poniatowskiego. Zastępcą drużynowego został dh Marian Świtalski a przybocznym dh Alfons Lwowski.

Głównym zadaniem drużyny w tym okresie były przygotowania do walki zbrojnej. Było już wówczas wiadomym, że Wielkopolska będzie musiała orężem wywalczyć sobie zerwanie pruskich kajdan. Harcerze uczyli się musztry i zachowania na polu walki, doskonalili sprawność fizyczną oraz kształtowali karność i dyscyplinę. Ćwiczenia prowadzili druhowie: Stefan Walasiak, Antoni Gapik – Grodzki i Marian Świtalski. 19 grudnia 1918r. drużynę wizytował dh Henryk Śniegocki dając przy tym wytyczne do dalszej działalności.

Z chwilą wybuchu w Krotoszynie i okolicach Powstania Wielkopolskiego harcerze przyłączyli się do tego patriotycznego zrywu pełniąc przede wszystkim służbę pomocniczą. Między innymi zdejmowali pruskie emblematy z urzędów i szkół, organizowali transport broni i amunicji dla walczących, prowadzili kuchnię pod
Perzycami i Chachalnią, dyżurowali przy telefonach oraz byli łącznikami i przewodnikami dla oddziałów powstańczych.

23 lutego 1919 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru ufundowanego dla drużny przez Wojciecha Groszkiewicza – ojca drużynowego. Był to również dzień kiedy harcerze po raz pierwszy w Krotoszynie złożyli przyrzeczenie.

W maju 1919 roku założona została pierwsza drużyna Zuchów, której drużynowym został dh Błażejewski. W czerwcu 1919 roku 1DH – y zwróciła się do Naczelnictwa Wielkopolskich Drużyn Harcerskich o pomoc w organizacji Koła Przyjaciół Harcerstwa w Krotoszynie. Wkrótce, zgodnie ze wskazówkami Naczelnictwa, koło rozpoczęło działalność w mieście. W sierpniu 1919 roku krotoszyńscy harcerze gościli w ramach zlotu zatwierdzonego przez Naczelnictwo Wielkopolskich Drużyn Harcerskich, drużyny z okolicznych miast. W złocie uczestniczyły drużyny z Gostynia, Jarocina, Koźmina wlkp., Pleszewa oraz 29 harcerzy z Warszawy (przebywali w tym czasie na obozie pod Gostyniem). Komendantem zlotu był dh Henryk Śniegocki.

W tym samym roku została założona 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Szczanieckiej przy gimnazjum żeńskim (obecnie w budynku tym mieści się ZSP nr 3). Pierwszą drużynową została druhna Stefania Dzięcioł. Systematyczny wzrost szeregów organizacji pozwolił na utworzenie we wrześniu 1920 roku Komendy Miejscowych Drużyn Harcerskich przemianowaną później na Komendę Hufca Harcerzy. Jego pierwszym komendantem mianowano druha Alfonsa Lwowskiego (drużynowy 1 DH - y im. Ks. J. Poniatowskiego). W tym samym roku, po utworzeniu 2 Drużyny Harcerek im. Emilii Plater zostaje powołana Komenda Drużyn Harcerek – później Komenda Hufca Harcerek którą kierowała druhna M. Jabłońska.

W 1921 roku powstają kolejne trzy drużyny: 3 DH – y im. Andrzeja Małkowskiego, 4 DH – y im. T. Kościuszki (szkoła nr 2) i 5 DH – y im. Bolesława Krzywoustego. W 1922 roku komendantem Hufca Harcerzy zostaje dh Józef Kowalski, który kieruje męskim harcerstwem do 1927 roku. Następnie funkcję tą objął i piastował aż do wybuchu II wojny światowej druh Edward Leśny. Równolegle rozwijało się harcerstwo żeńskie, które tworzyło w 1931 roku sześć drużyn.

Od 1938 roku w związku z narastaniem zagrożenia wojennego ZHP włączyło się w ogólnonarodowe przygotowania do obrony Ojczyzny. Zostaje powołane „Pogotowie Harcerek”. Kieruje nim hm. Józefina Łapińska. Harcerki odbywają szkolenie sanitarne, obrony przeciwlotniczej, łączności. W roku następny powołano „Pogotowie Harcerzy” w ramach którego prowadzi się szkolenie harcerzy do służb pomocniczych wojska.

W 1939 roku Krotoszynianka, hm. Zofia Becharska zostaje wybrana na komendantkę Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek.W przeddzień wybuchu II wojny światowej w Krotoszynie działało w ramach hufca harcerzy 17 drużyn i 10 gromad zuchowych, a w ramach hufca harcerek 9 drużyn i 7 gromad zuchowych. Już 30 sierpnia 1939 roku została ogłoszona gotowość w obu hufcach. Harcerze zajęli wyznaczone miejsca na punkt obserwacyjnych i przy telefonach systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach. Harcerze wspierali wojsko w patrolowaniu strefy
nadgranicznej odległej wówczas o kilkanaście kilometrów od Krotoszyna.

Wobec nieuniknionej klęski Polski już 27 września kierownictwo ZHP podejmuje decyzję o przejściu harcerstwa do konspiracji i przyjęciu kryptonimu „ Szare Szeregi”. W Krotoszynie działalność konspiracyjną zapoczątkowała 3 DH – y im A. Małkowskiego kierowana wówczas przez druha Hieronima Ławniczaka. W okresie okupacji hitlerowskiej w krotoszyńskim hufcu „Szarych Szeregów” działały konspiracyjnie 4 drużyny i dwa zastępy. Harcerstwem męskim kierował hm. Jan Matuszczak, a żeńskim hm. Zofia Pawłowska – Becharska. Harcerze uczestniczyli w tajnym nauczaniu, organizowano kształcenie instruktorów i doskonalono umiejętności członków organizacji. Prowadzone były nasłuchy radiowe, a uzyskane tą drogą informację upowszechniano w postaci ręcznie przepisywanych gazetek. Po rozpoczęciu przez III Rzeszę wojny z ówczesnym Związkiem Radzieckim prowadzona była
obserwacja przejeżdżających przez miasto transportów wojskowych.

Z chwilą wyzwolenia Krotoszyna z pod okupacji hitlerowskiej harcerki i harcerze przystąpili do usuwania w mieście wrogich symboli, oraz wspierali działania miejscowego szpitala niosąc pomoc rannym w walkach w mieście i jego okolicach. Działaniami harcerzy kierował dh Hieronim Ławniczak. 23 lutego 1945 roku reaktywowano działalność Hufca ZHP w Krotoszynie. W mieście już wkrótce zorganizowano 8 drużyn. Hufiec objął swoim zasięgiem również pobliskie miejscowości. Po jednej drużynie utworzono w Zdunach, kobylinie, Dobrzycy i Rozdrażewie.
Komendantem hufca harcerzy został hm. Hieronim Ławniczak. Hufiec harcerek organizowały natomiast druhny Zofia Becharska, Katarzyna Rybianka i Maria Witczak.

W sierpniu 1945 roku obowiązki komendanta hufca objął Benon Jelinowski, a od 4 listopada 1945 roku Jan Matuszak, który pełnił tą funkcje do sierpnia 1945 roku. W latach 1947 – 1950 hufcem kieruje Józef Bugajny.
W 1950 roku pod naciskiem władz państwowych organizacja zostaje przemianowana na Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Władze komunistyczne usiłują tym samym oderwać polskie harcerstwo od korzeni ideowych i przekształcić je w organizację o charakterze politycznym. Z tego okresu brak jest dokumentacji archiwalnej.

W 1956 roku na fali odwilży po okresie stalinizmu zostaje odtworzony Związek Harcerstwa Polskiego. Działalność w ramach Hufca Krotoszyn podejmują 42 drużyny. W lipcu 1957 roku zostaje zorganizowany pierwszy kurs dla zastępowych i drużynowych w Baszkowie. W kursie brało udział ponad sto osób. Atrakcją dla społeczeństwa miasta były w tym okresie harcerskie ogniska organizowane przez druha Hieronima Ławniczaka w tzw. „Lasku brzozowym”. Ogniska przyciągały tak dzieci jak i rodziców. Druh Ławniczak był również pomysłodawcą i
współorganizatorem „Harcerskiej Fali” – trwającej kilka miesięcy imprezy turystyczno – krajoznawczej obejmującej swym zasięgiem całą Chorągiew Wielkopolską.

W 1960 roku nastąpiło połączenie hufców Krotoszyn i Koźmin. Komendantem zostaje Henryk Wawrzyniak, a następnie Jan Miedziński. 1 maja 1961 roku nowy Hufiec Krotoszyn otrzymuje sztandar organizacyjny.
Drużyna Harcerska im. dr – a Władysława Bolewskiego działająca przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 zdobyła trzecie miejsce w Chorągwi Wielkopolskiej w kategorii drużyn specjalnościowych. W tym okresie w Krotoszynie poza wymienioną działały jeszcze dwie drużyny o specjalności turystycznej przy Liceum Ogólnokształcącym i przy Liceum Pedagogicznym.

Co roku organizowane są przez hufiec obozy letnie między innymi w Międzyrzeczu, Boszkowie, Trzciance, Międzychodzie, kobylej Górze i Wrtosławiu. Najczęściej krotoszyńscy harcerze organizowali obozy w Lginiu koło Wschowy.

W 1981 roku z inicjatywy Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego zostają zorganizowane pierwsze Krotoszyńskie Spotkania z Piosenką Harcerską, które stają się imprezą cykliczną o dużej popularności w Chorągwi Kaliskiej ZHP. Od 1982 roku organizatorem Spotkań została 7 Drużyna Środowiskowa działająca przy miejscowej jednostce wojskowe. W klubie żołnierskim jednostki były organizowane kolejne edycje tej imprezy. W 1985 roku w Spotkaniach Bierzą udział 32 zespoły z terenu całej Wielkopolski, łącznie ponad 400 osób.

W 1989 roku w siedemdziesiątą rocznicę powstania krotoszyńskiego harcerstwa, hufiec otrzymuje od społeczeństwa nowy sztandar.

Rok 1992 był dla krotoszyńskiego harcerstwa, tak jak dla całego ZHP katastrofalny. Zostają cofnięte wszelkie dotacje dla organizacji, co powoduje głęboką zapaść działalności a w konsekwencji rozpad większości drużyn. Kryzys zostaje częściowo przełamany w 1994 roku dzięki wsparciu władz samorządowych. Zostaje uruchomione biuro hufca przy ul. Woskowej. Przy ogromnym wysiłku instruktorów odbudowano gromady i drużyny, oraz rozpoczęto kształcenie kadry.

W 2000 roku drużyną sztandarową ZHP podczas Światowego Zlotu Harcerzy Polskich została 23 DSH „Skaut” im. Bolesława Chrobrego, co było docenieniem bieżącej działalności całego hufca.Obecnie instruktorzy hufca aktywnie uczestniczą w życiu Związku, pełniąc funkcję organizacyjne tak w Chorągwi Wielkopolskiej jak i we władzach naczelnych ZHP a zuchy i harcerze są wszędzie tam gdzie wzywa ich harcerska służba i przygoda.

Policja w Kępnie przejęła dziewięć kilogramów narkotyków wartych pół miliona złotych:

center>

Wideo

Marcin Szyndrowski

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3